Où est le respect?

Roger (?) a écrit sur ce blog : “ Met het weigeren om een inspanning te doen voor andermans taal wordt in ieder geval geen respect betoond. “

Bep Mergelsberg a décrit ce qu’elle a vu en Frise. Et elle a exprimé son admiration (que je partage puisque j’ai aussi eu l’occasion de visiter la Frise lors d’un voyage d’étude européen) pour la générosité du système hollandais à l’égard de cette minorité linguistique.

Huub Broers a écrit : « Ik sta niet achter vreemdelingenstandpunten die zeggen dat alle vreemdelingen weg moeten uit dit land. Ik sta wel achter de stelling dat iedereen die hier komt wonen op zijn minst moet proberen respect te betonen voor onze taal en cultuur. »

En poursuivant ce raisonnement, je me demande pourquoi si peu de nos concitoyens hollandais font l’effort de se montrer respectueux envers la population locale fouronnaise en tentant d’apprendre et de parler le français, qui est et reste la langue véhiculaire d’une grande partie (même si elle est devenue minoritaire) de la population.

Mais je connais aussi quelques concitoyens hollandais qui font cet effort et qui jouissent auprès de leurs voisins de beaucoup de respect et de considération.

Si j’ose constater que la grande majorité de nos concitoyens hollandais ne font aucun effort pour se montrer respectueux vis-à-vis de la population autochtone, je vais encore provoquer la colère du « Maastrichtenaar » ou de gens de son espèce qui se permettent des jugements attribuant aux autres de propos haineux, sans jamais s’interroger sur leur propre comportement.

14 réflexions sur « Où est le respect? »

 1. Ik denk dat het beeld van Nederland overdreven sociaal democratisch wordt weergeven. In Nederland heeft de minderheid geen schepen, is er geen verkozen burgemeester en is er een inburgeringswet gestemd waardoor migranten van de eerste generatie een inspanning moeten leveren aangaande taal en integratie. Het beleid in Nederland is streng en liberaal. De grootste socialistische oppositiepartij schrijft in haar voorlopig verkiezingsprogramma:
  « De PvdA wil dat ten aanzien van arbeidsmigratie gekeken wordt naar de meerwaarde die arbeidsmigranten hebben voor de economie. Omdat er nu al tekorten zijn aan hoogopgeleide arbeidsmigranten zou nagedacht moeten worden over de invoering van een Greencard-systeem. Verdringing van eigen werknemers moet worden voorkomen. Daarom is de PvdA terughoudend ten aanzien van arbeidsmigratie voor laaggeschoolden. »

  Ik herhaal mijn mening zoals ik die ook reeds op een andere plaats op de blog heb aangegeven dat het in België en Voeren nog niet zo slecht gesteld is met respect voor de minderheden.

  Mochten we elkaar tegenkomen (dat geldt trouwens voor alle Franstaligen) zal ik zeker een inspanning leveren om in het Frans te communiceren zoals ik denk dat vele Nederlandse Voerenaars die reeds jaren hier wonen, zullen doen.

  De vele taalfouten in mijn geschreven Frans zouden echter teveel afleiden van de inhoud. Ergens op deze blog heb ik gezien dat met name meneer Xhonneux daar gevoelig voor is.

 2. Roger (?) gebruikt het begrip ‘minderheden’ zoals dat in Nederland/Vlaanderen en zoals dat in België gebruikt wordt door elkaar.

  Een minderheid in Nederland en Vlaanderen is een groep nieuwe burgers, vluchtelingen vaak.
  Binnen het Europese Handvest voor regionale talen erkent Nederland ook het fries en het saksisch en het limburgs in de gebieden waar deze regionale talen gesproken worden.

  In België hanteert men sinds de ondertekening van het Europese verdrag ter erkenning van nationale minderheden en minderheidstalen in 2002 het begrip zoals dat van toepassing is op de Franstalige minderheid in Voeren. Maar Vlaanderen weigert dit door België, dus ook federaal Vlaanderen, ondertekende verdrag te ratificeren.

  De verschillende staatstruktuur rechtvaardigt het verschil dat ik maak tussen het fries en de Franstalige Voerenaar.

  Federalisme (de belgische staatstruktuur) is geen politieke ideologie. Het is gewoon een bepaalde manier om de politieke macht te delen tussen verschillende volkeren binnen een staat. Het is echter wel de politiek antithese van het nationalisme.

  Het nationalisme is een doctrine die stelt dat
  1. de volkeren van de wereld verdeeld zijn in naties,
  2. deze naties het recht op zelfbeschikking zouden moeten hebben, en
  3. volledige zelfbeschikking een eigen staat vereist.

  Mensen die in het federalisme geloven, stellen dat verschillende volkeren geen eigen staat nodig hebben om hun zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen. Volkeren die tradities delen of een gemeenschappelijke geografische of economische ruimte hebben, kunnen overeenkomen een sta

 3. Roger (?) gebruikt het begrip ‘minderheden’ zoals dat in Nederland/Vlaanderen en zoals dat in België gebruikt wordt door elkaar.

  Een minderheid in Nederland en Vlaanderen is een groep nieuwe burgers, vluchtelingen vaak.
  Binnen het Europese Handvest voor regionale talen erkent Nederland ook het fries en het saksisch en het limburgs in de gebieden waar deze regionale talen gesproken worden. Maar alles binnen de eenheidsstaat Nederland waar Nederlanders en de eerder genoemde minderheden wonen.

  In België hanteert men sinds de ondertekening van het Europese verdrag ter erkenning van nationale minderheden en minderheidstalen in 2002 het begrip ‘minderheid’ zoals dat van toepassing is op de Franstalige minderheid in Voeren. Maar de Vlaamse regering weigert dit door België, dus ook federaal Vlaanderen, ondertekende verdrag te ratificeren. En zet de uitdovingspolitiek onverminderd voort.

  De verschillende staatstruktuur rechtvaardigt het verschil dat ik maak tussen het fries en de Franstalige Voerenaar.

  Federalisme (de belgische staatstruktuur) is geen politieke ideologie. Het is gewoon een bepaalde manier om de politieke macht te delen tussen verschillende volkeren binnen een staat. Het is echter wel de politieke antithese van het nationalisme.

  Het nationalisme is een doctrine die stelt dat
  1. de volkeren van de wereld verdeeld zijn in naties,
  2. deze naties het recht op zelfbeschikking zouden moeten hebben, en
  3. volledige zelfbeschikking een eigen staat vereist.

  Mensen die in het federalisme geloven, stellen dat verschillende volkeren geen eigen staat nodig hebben om hun zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen. Volkeren die tradities delen of een gemeenschappelijke geografische of economische ruimte hebben, kunnen overeenkomen een staat te delen terwijl ze een aanzienlijke mate van zelfbestuur bewaren met betrekking tot zaken die essentieel zijn voor hun identiteit als volk. Het kan ook in omgekeerde richting, zoals in België.

  Federalisme is een vorm van politiek die twee tegenstrijdige principes met elkaar probeert te verzoenen: het etnische principe, volgens welk mensen door hun gelijken geregeerd willen worden (een schepen van de minderheid in het college, Broers is dat jarenlang geweest) en het burgerlijke principe, volgens welke vreemden een gemeenschap van gelijken met elkaar wensen te vormen, die niet gebaseerd is op hun etnische afkomst maar op hun burgerschap.

  Alle federale staten van de wereld proberen om federale regeringsvormen te gebruiken om tot een evenwicht te komen tussen het etnische en het burgerlijke principe.

  En Voeren is een van de ‘kwesties’ die ‘meespelen’ in het scheppen van die evenwichten. Kortom: politiek loodgieterswerk is inherent aan de federale regeringsvorm en een fenomeen dat Nederlanders dus helemaal niet kennen. Wanneer de Vlaamse regering ook het bedoelde Europese verdrag ratificeert en daardoor de Franstalige Voerenaren als volwaardige burgers erkent in het Vlaamse Voeren, kan men een begin maken met het, in dialoog tussen gelijkwaardige burgers, zoeken naar creatieve oplossingen voor de problemen.

  De verkozen burgemeester is een regeling waar Nederland niet voor kiest en heeft met het bovenstaande niets te maken.

 4. In haar heel theoretische uiteenzettingen, valt het me op dat mevr. Mergelsberg haar redenering telkens extrapoleert tot Voeren alleen, en dan nog alleen de Franstalige Voerenaren.
  Ik zou het meer correct vinden dat zij België in haar geheel als focus neemt. Je kan toch moeilijk geloofwaardig overkomen in je strijd tegen de Vlamingen en voor de verdrukte Franstalige Voerenaar, als diezelfde Franstaligen er zelf niet in slagen de minste OPENHEID te betonen naar mensen met een andere moedertaal (zie ook mijn reactie op deze blog onder het item « openheid »). Ik verwijs hierbij niet alleen naar de Franstalige Brusselaars en de Walen, maar tevens naar alle Franstaligen van onze aardbol (Frankrijk, Zwitserland, en niet in het minst Québec!). Mevr. Mergelsberg, hebt u er al eens bij stilgestaan hoe het bijv. gesteld is met het dagelijks leven van de Vlamingen van Komen-Waasten? Geldt heel uw betoog a fortiori ook voor hen? Weet u bijv. nog « de heksen van Komen »?
  Heel de federalistische staatsstructuur die België kent, is er gekomen omdat er voor de Vlamingen geen lebensraum was in het la Belgique à papa! Als mijn ouders verhalen oprakelen wat zij hebben moeten doorstaan in hun jeugd enkel en alleen omdat zij Vlaming waren, dan zou u pas opkijken!! Het waren verhalen van zuivere vernederingen, zoals zoveel Vlamingen hebben moeten doorstaan.
  Ik heb veel bewondering voor wat de Vlaamse Beweging heeft kunnen bereiken, alleen nog maar omdat zij hebben moeten opboksen als nietig taal- en kultuurvolkje tegen een almachtige en allesoverheersende Franse taal en kultuur. Het resultaat mag er zijn: België, voorbestemd om een volledig Franstalig land te worden, heeft een heel andere ontwikkeling gekend, tot spijt van wie het benijdt.
  Mijn rode draad blijft: Franstaligen van dit land hebben niet de credibiliteit om aan Vlamingen, of het nu gaat over de Vlamingen van Voeren of ruimer, de les te spellen over welke verdragen of democratische principes van welke aard ook! Ik zeg: EERST VOOR EIGEN DEUR VEGEN, ook dat is democratie!

 5. Beste Orlando,

  Ik vecht niet tegen Vlamingen. Integendeel, ik werk voor de Franstalige minderheid in het Vlaamse Voeren en behoed Vlaanderen op die wijze voor een doorschieten in extreem nationalisme.

  Mijn uiteenzetting was bedoeld voor een Nederlander die behoefte had aan die informatie om de verschillende invullingen van het begrip ‘minderheid’ in Vlaanderen/Nederland en België goed te kunnen verstaan.

  Ik heb er in eerste instantie welbewust niet voor gekozen om ook te schrijven dat de Vlamingen ooit – ook naar mijn opvatting – met goede want sociale redenen geijverd hebben voor deze staatsvorm. Dat hebt u nu gedaan. Terecht, maar als u trots en gelukkig bent op wat de Vlaamse Beweging gerealiseerd heeft, vindt u dan nu ook dat het goed leven is in Vlaanderen als Vlaming? Want als dat zo is, is er toch geen reden om louter uit wrokgevoelens de paar duizend Franstaligen, die zich richten op het aangrenzende Luik, een fatsoenlijk statuut te onthouden zodat ook zij als volwaardig burgers in Vlaanderen erkent worden.
  « Wat ge niet wil dat u geschied, doe dat ook een ander niet » is van alle kulturen, ook de Vlaamse.

  Ja, ik plaats Voeren in de Belgische kontekst waar dit dorpje thuishoort bovenaan de lijst van te regelen kwesties bij communautaire onderhandelingen. Er is ooit eens een regering gevallen over de Voerkwestie maar hoeveel regeringen hebben tijdens het zeer moeilijke en tot voorbeeld strekkende federaliseringsproces een crisis kunnen afwenden op troebles in Voeren? En wie waren daarvan de slachtoffers? Juist ja, alle Voerenaren, waarvan de meesten zich bang schuilhielden in hun huizen als de stormen door de dorpen raasden…

  Kortom: Komen is Voeren bespaard gebleven.

  Zwitserland heeft een unieke staatsstruktuur, niet te vergelijken met de Belgische of die van andere federale staten. Over Québec kan ik ook nog een niet zo relevante boom opzetten.

  En heksen bestaan niet, ook al meende de inquisitie van wel…

 6. Daarom moet je Nederland ook niet gebruiken als voorbeeld/oplossing voor de Belgische taalproblematiek. Ik heb het ideaalbeeld van Nederland genuanceerd met Voerense verworvenheden:
  – Verkozen burgemeester
  – Politieke minderheid heeft schepen
  – Alle correspondentie op verzoek in Frans
  – Op verzoek franstalig onderwijs
  – Tweetalig gemeentepersoneel
  Deze verworvenheden zijn verankerd in allerhande wetten. Bij misbruik en discriminatie oordeelt de rechter.

  Respect kun je echter niet afdwingen met allerhande wetten maar dat moet je verdienen.

 7. Oui Bep « Komen is Voeren bespaard gebleven ». Zeer juist! En wat gebeurde daar? De Franse Gemeenschap moest er een Nederlandstalige school onderhouden en weigerde dat te doen zodat de Vlaamse Gemeenschap het moest overnemen!!!!!! En jij huilt zo tegen de omzendbrieven van de Vlaamse Regering! Wel, de principes die erin staan worden in Komen al sinds 1963 consequentt oegepast, zonder dat er iemand naar kraaide. Net omdat Vlaanderen dat de normaalste zaak ter wereld vonden. Blijkt nog maar eens hoe weinig jij van deze zaken afweet. Je slaat maar eruit wat je denkt dat is, ook al is het niet zo.
  Ik wil een goede buur zijn van alle inwoners van Voeren. Soms moet dat met regels, ook al geniet dat niet mijn echte voorkeur. Daarom ter overpeinzing deze woorden van Jean-François Fournel die in de tweede helft van de 18de eeuw tot 1820 leefde: « Traité de voisinage: on peut vivre longtemps sans avoir ni homme de loi, ni financier, ni cultivateur, ni propriétaire foncier, mais on ne peut vivre quelques jours sans être voisin, ou sans en avoir ». Ik ben blij dat ik die buren heb in heel Voeren, ik ben blij dat ik met hen kan samenleven zonder ruzie stoken. Ik kon heel lang zonder die fameuze onderrichtingen leven.Maar het was pas toen men alles met de voeten trad – en dat waren niet de gewone mensen in Voeren, maar wel de politiekers – dat men de afspraken duidelijk op papier moest zetten. Stop dus met uw ruzies. Stop met uw onzin. Laat de Voerenaars met rust en in vrede verder leven. Ze hebben het goed en willen dat zo houden. In het Nederlands, ou en français!

 8. Daarom moet je Nederland ook niet gebruiken als voorbeeld/oplossing voor de Belgische taalproblematiek. Ik heb het ideaalbeeld van Nederland genuanceerd met Voerense verworvenheden:
  – Verkozen burgemeester
  – Politieke minderheid heeft schepen
  – Alle correspondentie op verzoek in Frans
  – Op verzoek franstalig onderwijs
  – Tweetalig gemeentepersoneel
  Deze verworvenheden zijn verankerd in allerhande wetten. Bij misbruik en discriminatie oordeelt de rechter.

  Respect kun je echter niet afdwingen met allerhande wetten maar dat moet je verdienen.

 9. De thema’s die op dit moment aan bod komen op deze blog overstijgen het nivo dat in de Voerense arena beslecht kan worden.
  Over 5.5 jaar zal ik opnieuw de blogs bezoeken om te zien hoe we geëvolueerd zijn.

 10. Français aussi avec une majuscule!
  Ou/et, comme le Fouronnais le veut elle-il-même. Comme avant 1963. C’est ça que R@L veut.
  Simple comme dire ‘bonjour’ au voisin, monsieur le bourgmèstre.

 11. Vous faites bien de le préciser monsieur, vous avez tout à fait raison. Au fait? Vous voyez autre chose que du néerlandais-flamand sur cette page? Je ne pense pas que les habitants francophones de Fourons se soient exprimés… Enfin c’est vous qui voyez…

 12. Non, madame Bep. Pas de majuscule pour français quand on parle de la langue! Vous vous trompez!
  français = la langue
  Français = la nationalité

 13. Franstalige namen kleiner dan de Nederlandstalige is toch heel anders geïnspireerd dan correctheid in de Franse taal.

Les commentaires sont fermés.