22 réflexions sur « Un graphique au lieu d’une longue explication »

 1. Ik wil J.L. Xhonneux bij deze uitdrukkelijk vragen mij meteen ervan in kennis te stellen wanneer mijn bijdragen op deze blog niet meer gewenst zijn.

  Ik heb aan Huub Broers al verschillende keren gevraagd mij te zeggen hoeveel Franstaligen m.a.w. sociologisch Waal geworden mensen in Voeren wonen anno 2006.

  België is een federale staat en Nederland niet. En dat laatste is niet voor niets zo. Ook ik vind dit op dit moment een goede zaak. Nederlanders zijn veel directer van aard. En daar laat ik het voorlopig bij. En dat kunt u, Renaut, ook beter doen. België is heeft verworvenheden die Nederland niet kent, maar …’zien’ is geen synoniem van ‘zeggen’.

  Bep Mergelsberg, secretaris PvdA Sittard-Geleen.

 2. Vul nu uw grafieken al maar in voor 2012: VBL 10 zetels, Retour (tegen dan opnieuw herdoopt, maar dan in « terug naar af ») 5 zetels. En zo zal de omslag volledig zijn.

  Mijnheer Xhonneux, tracht niet altijd de opgang van de Vlaamse lijst toe te schrijven aan de Nederlanders (mits de juiste politiek had u hen ook voor uw partij kunnen winnen, maar u verzuimde…). De heren Happart zelf daarentegen zijn een zegen/godsgeschenk geweest voor Vlaams-Voeren: vroeger brachten ze ons een Vlaamse identiteit en bewustzijn aan, nu -na hun vertrek- veel leedvermaak en hoongelach.

  Waar ter wereld vind je immers, buiten Happart als grote Waalse voorman, nog leiders van een volk, die na 40 jaar strijd voor hun idealen (het Retournisme) met het schaamrood moeten afdruipen wegens nul op het request???

  Vlaanderen dankt alvast van harte de Happarts!

 3. Het is goed mogelijk dat de door u geschilderde uitslag van de volgende verkiezingen dan een feit wordt, maar ook dan zal de grafiek voor een deel inzicht verschaffen, beste Orlando. ‘t Enige dat de grafiek niet kan laten zien is het onderscheid tussen Franstalige en Nederlandstalige Belgen. Daarvoor moet je de Voerenaren persoonlijk kennen en vooral toegang hebben tot de bevolkingsregisters. Als meer Belgen voor Voerbelangen stemmen wil dat niet automatisch zeggen dat dàt Franstaligen zijn die vervlaamst zijn. Dat kunnen ook ingeweken Vlamingen zijn terwijl de Franstaligen verhuisden.

  De Nederlanders in Voeren zijn voor een deel sociologisch geworden Vlamingen en voor een deel Nederlanders die omwille van de taal economisch (toerisme), sociaal (onderwijs) en kultureel (verenigingen) aansluiten bij de Vlaamse groep in Voeren. In 2000 had ik de kans om vanuit RàL dorpsvergaderingen te organiseren waarmee ik de Nederlanders zou informeren over de Voerkwestie. DAT heb ik welbewust nagelaten, vanuit ethische motieven.
  Die bijeenkomsten konden tot gevolg hebben dat ik mensen verwarde op een wel erg fundamenteel niveau. Mensen putten hun identiteit nu eenmaal meestal uit zaken buiten hunzelf, zoals hun taal of de sociale, kulturele groep waar ze bij horen of zoals uzelf zegt: uit Happart. Daarbij blijft het bezoeken van een dergelijke bijeenkomst in Voeren, waar de sociale controle zeer sterk voorhanden is, niet ongezien met alle vervelende sociale gevolgen vandien voor de Nederlanders die de stap naar zo’n dorpsvergadering wèl gezet hadden.
  Ik heb verantwoordelijk gehandeld en wie meent dat ik dàt niet gedaan heb, die mag dat nu zeggen.

  Orlando schrijft dat de politiek van R@L gefaald heeft en dat de Nederlanders daarom op Voerbelangen stemmen. Ik vind dat R@L ethisch verantwoorde politiek bedrijft. Ik had de kans die dorpsvergaderingen voor Nederlanders te organiseren, juist zoals ik ze langs de kant van Voerbelangen georganiseerd had, en ik heb dat welbewust achterwege gelaten. Ik heb op geen enkel moment enige druk gevoeld binnen R@L om
  daartoe wel over te gaan.

  José Happart heeft binnen het Europees Parlement steeds geijverd voor het stemrecht van EU-burgers. In Vlaanderen is daarentegen veel verzet geweest tegen dat stemrecht. Happart bedreef ethisch verantwoorde politiek door, op het moment dat die ethisch grens zich stelde door het feit dat de Nederlanders stemrecht kregen, met het RàL standpunt te verhuizen. Zo kwam ruimte vrij voor een tweetalige campagne en beleid binnen R@L, een partij die Nederlanderstaligen als zodanig erkent. Net zoals de Voer-bevolking de Franstaligen als Franstalig erkent, ondanks de stemuitslag.

  Toen ik mijn dochter op een Franse school plaatste, waar zij nog steeds zeer veel baat van heeft en daar was het mij om te doen, vernam ik van nogal wat Vlaamse en Nederlandse Voerenaren:
  « Dat mot kinne, vin ich, mae doe wits wat v’r zeunt! »

  Roger stelt enige commentaren geleden dat de invloed vanuit Nederland wel erg sociaal-democratisch gekleurd is. In dit verband wil ik nog naar voren brengen dat de Vlaamse keuze voor de taalgrens en een defederalisering van België voor de oplossing van de Vlaamse sociale problemen, een christen-democratische keuze geweest is, die aan de socialisten toendertijd ‘betaald’ is met de ‘aftrekbaarheid van de betaalde belastingen’.
  Ik ben tegen het voeren van politiek op etnische basis, niet in de laatste plaats omdat de kiezer dan tot bovengenoemde uitspraken kan komen. Met het stemgedrag navenant. Het is natuurlijk wel veel eenvoudiger om op die manier stemmen te werven, dan wanneer je moet gaan uitleggen wat ‘de aftrekbaarheid van de belastingen’ juist inhoud en welk enorm voordeel de gewone man en vrouw daaraan heeft gehad.

  Als ik in Voeren met een socialistische partij (SP.A) begonnen was, dan was ze in werkelijkheid zeer waarschijnlijk een partij van Nederlanders geworden. Ik heb dat overwogen maar ook die optie heeft het niet gehaald.

  Ik ga toch geen ideeën versterken die ik in de grond van mijn hart afkeur. Zeker niet nadat ik juist had mogen meemaken tot wat voor soort excessen etnisch gebaseerde politiek kan leiden: ik ben door Voerbelangen uit hun partij gezet omdat ik in prive-kring gebruik maakte van mijn grondwettelijk recht op vrije schoolkeuze en mijn kind op een Franstalige school plaatste. Anno 1998 maakte Voerbelangen, met een huis aan huis schrijven, van een priveezaak, ongevraagd en zonder mijn toestemming een politiek en publiek item!

  Dit soort verschil in opvattingen tussen sociaal- en christendemocratie zie je nu ook weer in Nederland. Balkenende schrijft in volle verkiezingscampagne de klasgenootjes van zijn dochter een open brief en pronkt op TV met een teruggeschreven briefje van een van de kinderen. Wouter Bos loopt in het openbaar achter een rode kinderwagen en laat zich fotograferen. Maar er ligt wel geen kind in de koets. En geloof maar niet dat Balkenende het in zijn hoofd haalt om verhalen over de kinderen van Bos rond te gaan strooien.

  « Er zijn altijd verschillende interpretaties van de geschiedenis en de macht heeft niet het recht haar interpretatie als enige ware voor te stellen door de andere interpretaties ‘aus zu radieren’. »
  Door een ander belachelijk te maken en niet in te gaan op de argumenten, doe je dit laatste wel. En wie probeert op deze blog anderen belachelijk te maken?

 4. Wil men toch alles in grafieken uitgieten, moet men ALLE beschikbare bronnen verwerken. Mr. Xhonneux vergeet de verwerking van de resultaten van de verschillende provincieraadsverkiezingen, en van de verschillende Vlaamse / federale verkiezingen. Dan pas zal zijn conclusie overtuigend zijn. De curves zouden alleszins zijn beoogde stelling meer in de schaduw plaatsen.

  Is het eigenlijk belangrijk te weten hoeveel sociologisch Walen er wonen in Voeren? Mij interesseert het bijv. ook hoeveel Vlamingen er wonen in Bitsingen, hoewel verkiezingsuitslagen hiervoor nietszeggend zijn, omdat er gewoonweg geen Vlaamse lijsten bestaan. Waarmee meteen gezegd is dat het stemgedrag in se niets zegt over je sociologische taalafkomst. Ook in Voeren niet.

  Nog één overweging aan Mw. Mergelsberg: was Voeren ook na 1963 gewoon bij Luik gebleven, was er de Vlaamse aanwezigheid gestaag maar zeker weggesmolten. Dit is de sociologische waarheid! De OPENHEID van het Luikse bewind zou versmachtend zijn geweest. Je ziet dat fenomeen trouwens langsheen heel de taalgrens in de Waalse gemeenten, waar er vroeger nog een duidelijke Vlaamse aanwezigheid was. Limburg heeft Voeren gered van een dergelijk (doem)scenario.

 5. Beste Orlando,
  Ik neem mij de vrijheid om op alle punten te antwoorden.

  De Franstaligen in Voeren kunnen voor de Provincie en de regio alleen voor Limburg en Vlaanderen stemmen. Er zijn mensen die weten dat voor het kiesrecht gevochten is en nooit een kans om te stemmen zullen laten liggen. Als Franstalige voor deze verkiezingen hun stem uitbrengen stemmen zij strategisch en wel links. Om daarmee die partijen te steunen die zich in Vlaanderen verzetten tegen het Vlaams Belang. Is ‘t niet voor henzelf dan is ‘t voor ‘t goed van de Vlamingen.
  De federale verkiezingen is een ander verhaal. De Franstaligen gaan daarvoor naar Aubel. Maar staat elk mens wel sterk genoeg in zijn schoenen om met een Nederlandstalige oproep dat ook te doen? Ik weet zeker van niet en ik weiger om in de openbaarheid uit te leggen waarom. Uit respect.

  Er is één verschil tussen een sociologisch geworden Waal in Voeren en een etnische Vlaming, die ook een sociologische Waal geworden is, in Bitsingen. De eerste heeft zich politiek geëngageerd, de tweede niet. En engagement is werken, zonder dat het je in materieel opzicht iets oplevert.
  Mijn aktie heeft in Voeren ook bewezen dat de Vlamingen in Voeren dat definitief zijn. En dat is voornaam om te weten want ik heb in Voeren de tijd nog meegemaakt dat langs Vlaamse kant het spreken van het Plat met je kinderen aanzien werd als ‘nog niet helemaal zeker van je taalkeus’. Ik maakte ook nog mee dat Vlamingen, in het geniep, nog zeer trots waren op het feit dat ze het Frans nog kenden. We komen er dus niet omheen: overschakelen van het Nederlands naar het Frans is voor Belgen lange tijd veel aantrekkelijker geweest dan andersom.
  Kortom: Het stemgedrag in Voeren zegt dus niets over je etnische achtergrond of afkomst, het zegt wat de Belgen aangaat alles over je actuele sociologische identiteit.
  In mijn persoonlijk geval zegt mijn stemgedrag alles over de Universele verklaring voor de Rechten van de mens.

  Wat uw laatste punt aangaat moet mij van het hart dat het echt de hoogste tijd wordt dat u Luik nog eens bezoekt. Momenteel loopt er een niet te missen Euregionale design-tentoonstelling en een prachtige tentoonstelling over het Oude Egypte.
  En verbaas u niet al te zeer over uw ouderwetse vooroordelen.

 6. Iedereen moet de inzet van dit verhaal kennen: mevrouw Mergelsberg is geen inwoner van Voeren meer (zoals ze zelf schrijft) en heeft nooit enige actie van belang ondernomen waar dan ook. Nergens kom ik haar naam tegen als iemand die van betekenis was, niet in Voeren, niet in Maastricht, nergens. Nergens hoor ik van de mensen dat ze enige betekenis kon hebben gehad. Overal hoor ik dat ze zichzelf uitsloot. Ik raad jullie dus allemaal aan om te stoppen met haar nog meer de kans te geven om zich groot te wanen. Dat lijkt immers haar enige pijnlijke doel te zijn. Ze wil gewoon betekenen wat ze nooit kon zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat iemand met haar inslag alle « debatten » die jullie nu met haar opzetten later zal gebruiken om toe te voegen aan haar CV als « debater in relationele problemen tussen etnische en linguistische groepen ». Zo geeft ze nu al regelmatig de indruk dat zij de Voerenaars door lezingen en onderricht probeerde te bewegen naar een nieuwe maatschappij. Ik heb dit te velde heel kort getest tijdens de vorige dagen. Heel anoniem door feitenrelaas op te sporen. Ik stel enkel vast dat er altijd en in beide taalgroepen eerder hoongelach dan begrip bestond. Zoiets is bijzonder gevaarlijk voor de persoon in kwestie. Op haar eigen belangrijkheid stuurt ze nu bijvoorbeeld al aan als je tussen de lijnen van haar verhalen leest. Ze faalde nochtans blijkbaar overal waar ze passeerde. Vandaar de drang om iets te betekenen. In eerste instantie probeert ze zichzelf daarvan te overtuigen. Door erover te schrijven dienen anderen dezelfde indruk te krijgen. In feite zijn dit soort mensen enkel in hun eigen psyche bezig met het verwerken van een minderwaardigheidscomplex dat blijft steken in het onbegrip van de omgeving. op het ogenblik dat die mensen teveel in zichzelf geloven en in zichzelf verward raken, gaan ze van de minderwaardigheid een absolute meerderwaardigheid maken en gaan ze ook zo tegenover de anderen reageren. De reden daarvoor is dat dit complex niet meer zichtbaar is voor de betrokkene zelf die ervan overtuigd is dat hij of zij groter en intelligenter is dan de andere. Heel vaak – wat ik niet hoop voor betrokkene – eindigen deze mensen op elk spoor dat ze proberen te trekken in een doelloos einde en frustratie tegenover alles wat denkt en beweegt. in de geschiedenis, die zij echter niet lijkt en zal schrijven, kennen we nog dergelijke voorbeelden. Met enige overdrijving denk ik spontaan aan een Lodewijk XIV, die zichzelf tot Roi Soleil, Zonnenkoning deed uitroepen. De man had een oeverloos complex over o.a. zijn gestalte en doordat hij de ideeën van zijn raadgevers niet begreep. Door zeer hoge blokken hakken onder schoenen te dragen probeerde hij alvast boven zijn onderdanen en medewerkers uit te tronen. Maar eens alleen werd hij een hulpeloos wezen dat zowel hovelingen als onderdanen enorm veel miserie bezorgde en eigenlijk geen enkele positieve impuls gaf aan zijn bestuur. Ik weet dat de vergelijking niet doenbaar is. Ze dient enkel als illustratie van wat ik bedoel. Help Mevrouw Mergelsberg dus door haar niet meer te antwoorden en haar rust te laten vinden. Jullie helpen haar immers niet door zichzelf nog meer op te doen blazen. Het zal haar schaden. Als mens hebben wij de plicht om anderen die zichzelf schaden tegen zichzelf te beschermen.
  (n.b. Om deontologische beroepsredenen moet ik mijn naam verzwijgen. Ik werk namelijk in de menswetenschappelijke sector)

 7. Niet ik maar u, beste observator (NL) bent ziek. Anoniem de naam van een ander op deze manier te besmeuren. ‘t Is niet om deontologische redenen dat u uw naam verzwijgt. U wil daarmee voorkomen dat ik u voor uw gedrag voor de rechter sleep.

  Ik getuig op deze blog van wat ik in Voeren gedurende haast 20 jaar als participerend observator heb waargenomen en als HBO kultureel Werker ben ik capabel en bevoegd om tot zinnige interpretaties te komen.

  Ik heb op deze blog nergens beweert dat ik nog in Voeren woon. Wel vergat ik bij een vorige reaktie te schrijven dat mijn stemgedrag in Voeren van na 2000 alles te doen had met de universele verklaring van de rechten van de mens. Leest u die misschien nog eens door, dan kunt u er zelf achter komen dat uw deontologische code daarmee in strijd is. Als u al mocht zijn wie u beweert te zijn! Want ik betwijfel dat ten zeerste.

  Bep Mergelsberg, secretaris PvdA afdeling Sittard-Geleen.

 8. Bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: …Overwegende, dat het van het hoogste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;

  Ik was, beste Maastrichtenaar, niet alleen een participerend observator maar ook verantwoordelijk persoon die handelde tijdens een crisissituatie en wel in de bovenstaande geest.

  Ik hoef in mijn ogen niets meer te worden. Ik ben al een mens die ‘keine lere Flasche’ bleek te zijn. Ik heb iets wezenlijks mogen doen en daar heb ik genoeg aan. Als ik getuig is ‘t om helderheid te scheppen en niet om iets te bereiken. Ik heb persoonlijk geen belangen bij de Voerkwestie maar ik heb er wel een gefundeerde mening over.

  Wat u toch?

 9. wat te denken van een plurale pluriforme samenleving vol met waardeconflicten.
  Neen, Bep blijkt nog steeds van het triomfantisme. Wat dat dan ook mag betekenen. De gemeenteraad en het Voerense volk doen een discriminatoire behandeling jegens Walen. Nee, dat is niet te generiek geformuleerd. Ik ga een rechtszaak entameren roept Bepsie tegen Observator (Nl).
  Ik kan twee paden bewandelen. Of een 6:162 procedure, dat is een onrechtmatige daad procedure. Dus via de privaatrechtelijke weg of een zuiver schade besluit procedure en dat is de bestuursrechtelijke variant. Maar het resultaat is uiteindelijk hetzelfde.

  Bep dream on meer dan een observator zul je ook nooit worden.

 10. Als u klikt op de internet-site onder de stukjes van onze Maastrichtenaar dan komt u terecht op een site van een bedrijf in Bolzano (Bozen, in het duits). Ik heb kontakt opgenomen met dit bedrijf in olijfolie in Bolzano en wat blijkt: hun kontakt met Nederland en België verlopen via hun bedrijf in Oostenrijk. Vandaar de Duitstalige site.
  Maar wie geïnteresseerd is in hun producten kan kontakt opnemen met een e-mail adres dat ik in mijn bezit heb. Wie mij persoonlijk daarom vraagt zal ik het doorgeven.
  Dat hun, overigens wat het e-mailadres aangaat verlopen, site gebruikt wordt door iemand die mij aanhoudend onderuit probeert te halen, kon dit bedrijf zeker niet waarderen maar omdat onze Maastrichtenaar anoniem is, kunnen ook zij geen verder stappen ondernemen.
  Mag nu misschien duidelijk zijn van welk hout Maastrichtenaar gesneden is? Ik ben ervoor om hem te blokkeren op deze blog. Wie nog?

 11. Etant a l’etranger et n’ayant pas emporte mes mots de passe, il m’est impossible d’intervenir pour supprimer les interventions des lâches et anonymes, mais ce sera fait la semaine prochaine. J’avais deja decouvert la supercherie de l’adresse Web de Bolzano (etrange, il s’agit d’une region avec une minorite linguistique protegee).

 12. Is die regeling interessant in de Voerense kontekst?
  Inderdaad sprak de bedrijfleider Duits met een sterk Oostenrijks accent en een typisch Noord-Italiaanse melodie. Zeer bijzonder. Nog nooit gehoord. En z’n mail-adres zegt eigenlijk ook al alles. Jaochim etc @ enz.it
  Hij lachte overigens wel opgelucht toen ik hem zei: Bozen, dat ist doch Bolzano in Italiën! Daarna verliep het gesprek veel gemakkelijker.

 13. Ik had mijzelf eigenlijk beloofd om niet meer mee te doen aan de onzin van Bep.
  Maar minderheden? Daar kennen ze wat van in Quebec en de Jura. Toevallig de vriendengroepen van RAL die geen faciliteiten geven aan de minderheden die er verplicht worden zich aan te passen aan hun Romaanse taal. Alvast een groot contrast met onze sitautie. Misschien kan Jean-Louis haar daar introduceren om de minderheden rechten te bezorgen? Of zou het kunnen dat men daar de minderheden mag versmachten, terwijl diezelfde mensen hier alle mogelijke rechten opeisen voor mensen die er niet eens in grote groep om vragen. Weet je, voor mij is er slechts één samenlevingsmodel: dat van de vriendschap en openheid.
  En wat Bep betreft wil ik nog dit kwijt: al degenen die denken dat ze niets bereikte en geen belangrijke dingen deed in Voeren hebben gelijk. Ze was van snel voorbijgaande aard. Niemand begreep er iets van. En iedereen liet haar hollen. Aan zichzelf voorbij. Waar ze haar greep niet kon krijgen droop ze af. Had ze iets meer inzicht gehad in de Voerense maatschappij, was ze niet wereldvreemd geweest tegenover iedereen, had ze niet van zichzelf gedacht dat ze veel beter en intelligenter was dan de anderen, dan zat ze nu misschien in de raad. Maar noch bij ons, noch bij onze collega’s van Retour stond ze aan de wieg van het succes. Toen zij bij ons wegging, gingen wij naar de meerderheid. Toen ze bij Retour aankwam, verloren zij de meerderheid! We stonden daar nog niet bij stil op deze blog.

 14. Un intervenant anonyme se fait passer pour moi et invite Bep a se taire. Bep qui a le courage de ses opinions et qui se presente, alors que nos mysterieux intervenants anonymes sont aussi bavards que laches.
  Je n’ai pas la possibilite actuellement d’intervenir pour supprimer toutes leurs interventions nauseabondes.

 15. Waarom hebben jullie in dit topic zoveel opmerkingen geschrapt?
  Kan mij van vorige week herinneren dat ie hier in dit topic al 19 opmerkingen waren geplaatst.
  Is niet erg objectiev als jullie niet gewoon alle opmerkingen van ook niet Waals gezinden laten staan.
  Beetje zwak dergelijke praktijken 🙁
  In een ander topic zijn ook al enkele opmerkingen geschrapt.
  Begint er hier verdacht veel op te lijken dat de waarheid niet verteld mag worden.
  Op deze manier gaat voor mij wel erg snel de lol ervanaf om dit blog verder te volgen.
  Jammer is echt een gemiste kans.

 16. Ik geef toe dat ik niet altijd even netjes was toen ik reageerde en opmerkingen schrapte.
  Aldoende leer je en ik beloof verder reactie’s niet meer weg te halen.
  Omdat er iemand onder Jean-Louis naam poste kon ik gewoon niet anders dan deze opmerkingen weg te halen.
  Maar voortaan laten we alles staan en dan is het aan de lezer om zelf te bepalen wat hij wel en niet wil aannemen.
  Verder wil ik nog aangeven dat ik eindelijk het licht heb gezien.
  We moeten ons verzoenen en niet verzanden in oneindige discussies tegen elke vorm van samenwerken met de Vlaamse meerdeheid in Voeren.
  Ik geef toe dat ik met mijn soms wat extreme teksten niet echt het goede vb heb gegeven.
  Had ik dit maar eerder ingezien voordat de verkiezingen plaatsvonden.
  Dan wist ik zeker dat we alsnog een goede kans hadden gemaakt om te winnen.
  Maar toegegeven Huub bij deze alsnog gefeliciteerd met je dikke overwinning.
  Meer persoonlijke stemmen dan de gehele R@L partij is een enorme prestatie en heeft mij serieus aan het denken gezet.
  Bij zo’n overtuigende resultaten kunnen de burgers van Voeren het echt niet mis hebben.
  Dus leg ik mij erbij neer dat Voerbelangen nu eenmaal beter doorheeft wat de Voerens burger wenst.
  Ik zal mij voortaan niet meer negatief uitdrukken en hoop in de toekomst voldoende te leren van Voerbelangen zodat wij over 6 jaar een serieuse concurent kunnen zijn.
  Nogmaals bedankt voor dit inzicht.

  Bep Mergelsberg, secretaris PvdA Sittard-Geleen.

 17. Wie haalt het in zijn zieke hoofd om hieronder een commentaar te schrijven met mijn naam eronder en mijn funktie in de PvdA Sittard-Geleen?
  Het hele stuk vanaf « Ik geef toe…t/m…mijn naam » is door iemand anders hier neergezet.

  Ik vernam, na een vraag daarover mijnerzijds, via een persoonlijk mail van JL Xhonneux dat iemand anders onder zijn naam mij wilde doen oprotten.
  Ik had zo’n duister vermoeden.

  Trouwens wie mij een beetje kent, weet meteen al dat de gehanteerde stijl in het onderstaand stukje niet de mijne is. Ik ben wars van alle populisme in de politiek. Ik ben geen eeuwig glimlachende Steve. Ik zeg eerder à la Vandelanotte wat ik te zeggen heb op een klare en duidelijke manier. Als alles ‘vet in orde’ zou zijn in Voeren dan schreef ik niet op deze blog om de eenvoudige reden dat er niets te schrijven zou zijn.

  Zoals u hieronder en boven kunt lezen, is er echter zeer veel te zeggen over wat er in Voeren gaande is.
  Ik spreek de kiezer aan op zijn gevoel voor rechtvaardigheid en menselijkheid, niet op primaire emoties, die zij blijkbaar ervaren bij het zien van sommige politici, die daar handig in hun eigen voordeel gebruik van maken maar ondertussen wel niet vertellen wat ze feitelijk doen of van zin zijn te doen.

  Het probleem is van alle tijden: vroeger kregen zij die veel rondjes gaven in de café’s en de mensen ‘gezellig’ dronken voerden ook al de stemmen. Want om de ernstige argumenten te kunnen bevatten moet je wel je nuchtere verstand erbij houden.

 18. Zoals gezegd schreef ik het commentaar onder mijn ‘Zo, hier ben ik weer’ niet. Ik kan trouwens helemaal niets schrappen uit deze blog. Ik vernam van JL Xhonneux dat hij momenteel van een, mijns inziens, welverdiende vakantie op de Canarische Eilanden geniet en helaas niet altijd toegang heeft tot deze blog om vervuilers te weren.

  Wouter Bos ijvert mee voor een Europa zoals dat altijd bedoeld is. In tegenstelling tot de Amerikaanse vrije markt economie is in Europa gekozen voor een sociaal gecorrigeerde vrije markt economie. Die keuze is ooit ook door de Europese Liberalen en Christendemocraten gemaakt. Het rechtse, oportunistische beleid van de afgelopen jaren in Nederland getuigt van het gegeven dat deze beide families in Nederland alvast hun sociale basis verlaten hebben. Dat kan en wil ik, net als Wouter Bos, niet goedkeuren.

  De Europese Christendemocraten, de EVP, hebben de Italiaanse partij van Berlusconi, deels voortspruitend uit de Italiaanse fascistische partij, in hun rangen opgenomen omwille van machtsmotieven. Ook deze verrechtsing heeft hoe dan ook zijn invloed op ‘t Nederlandse CDA. Ik stel me de vraag niet eens meer waar de C van ‘t CDA voor staat. In alle geval niet voor Chistelijke Naastenliefde.

  Ik ken persoonlijk mensen, ja vrouwen, die in Nederland van nog geen 100 Euro in de maand moeten leven. Voor die vrouwen, vaak met kinderen, is de voedselbank de enige uitkomst. Ik vind dit een schande. En u beste Sjeng, wat vindt u daarvan? In een wereld waarin men naar boven likt en naar onder stampt; waar men zo snel als men de voordeur uitstapt naar boven kijkt en niet meer naar onder, is DIT het gevolg. Ik vind dit schandalig.

  Wouter Bos heeft in Nederland te daelen met partijen zoals u, beste Vlaming Sjeng – windvaan is een Vlaamse uitdrukking – er waarschijnlijk slechts eentje kent. De Winter bewondert Verdonk toch?

  Ik zie voor Nederland slechts één goede mogelijkheid: Rutte moet wat meer richting VLD en Bos wat meer richting Vandelanotte. Paars dus en populisten hebben hun beste tijd gehad.

  Kortom: de extreme privatisering van de overheidsinstellingen die de sociale correctie van de Europese Markteconomie moesten garanderen, heeft gefaald maar kan niet van vandaag op morgen teruggedraaid worden. Dat is de situatie waar de Nederlandse Sociaal democraten van moeten uitgaan. Ik wil dat ze dat ook kunnen doen.

  Want kijk, de Europese politiek is er voor mensen die het niet goed gaat. Zij, die het wel goed gaat, die hebben geen politiek nodig. Die kunnen heel goed voor zichzelf zorgen. Ook al moeten ze daarvoor anderen, willens en wetens, tot in de derde generatie na hen, uitrangeren. Wie meent z’n zieltje te zuiveren door ‘n armzalige ‘Annie’ uit ‘t slob te helpen is bij mij in alle geval aan het verkeerde adres.

  Ik zing de Internationale.

 19. Bep schreef: Zoals gezegd schreef ik het commentaar onder mijn ‘Zo, hier ben ik weer’ niet.

  Uit de opmerking niet in bovenstaande maak ik dus op dat jij het commentaar onder, Ik geef toe dat ik niet altijd even netjes was toen ik reageerde en opmerkingen schrapte, schreef?

  Goed dat we het even weten want ik dacht al bijna dat jij die annonieme van ‘Zo, hier ben ik weer’ was 😉

Les commentaires sont fermés.